Hayvan sağlığı

Enzootik Sığır Löykozu (Bovine Enzootik Leukozis - BEL)

Bovine Enzootik Leucosis çeşitli organlarda tümörlerle karakterize, viral öldürücü bir hastalıktır. Daha çok kemik iliği, deri, lenf düğümü, kan hücreleri (Lenfositler) ve timusa (Bir çeşit lenf bezi) yerleşir. Hastalık 4-8 yaş arası erişkin sığırlarda sık görülmekle birlikte, et sığırlarından çok süt sığırlarında görülmektedir.

Hastalık etkeni 'Bovine Löykozis Virus' (Sığırların lösemi virüsü ) adı verilen bir virüstür.

Bulaşma

Yeterli düzeyde ağız sütü (Kolostrum) almamış buzağılarda sütle bulaşma söz konusudur. Kolostrum karışımları, enjeksiyonlar, tatuaj (dövme-numaralama), küpeleme, sokucu sinekler, operasyon malzemeleri diğer bulaşma şekilleridir.

Hastalık Belirtileri (Semptomlar)

Erişkin ineklerde tümörlerle karakterizedir. Hayvanlarda zayıflama ve verim düşüklüğü görülür. Ağrısız, yangısız simetrik lenf düğümü şişlikleri görülür. Lenf düğümlerinde basınca bağlı olarak fonksiyon bozuklukları görülür. Bazı hayvanlarda hiçbir belirti gözlenmez, sadece laboratuvar bulgularında değişim söz konusudur.

Teşhis (Tanı)

Lenf düğümlerinde şişlik oluştuktan sonra tanı kolaylaşsada, erken dönemde kan muayeneleri ile kesin tanıya gidilebilir.

Korunma

  • Sürüde enfekte olmayan buzağılar elde etmek için, serolojik testler uygulandıktan sonra yavruların annelerini emmelerine izin verilmeli
  • Dönem dönem kan muayeneleri yapılmalı
  • Hayvanlar uygun aşılama programları ile aşılanmalı
  • Kan alımı, kısırlaştırma, boynuz kesme, cerrahi operasyonlar, rektal uygulama ve tedavi işlemlerinde kullanılan aletlerin steril olmasına dikkat edilmeli
  • Sürü sahipleri bilgilendirilmeli
  • Böcek, haşere, sinek vb. (İnsekt) kontrol programları uygulanmalı
  • Kızgınlık döneminde kanlı vajinal akıntıya sahip inekler sürüden ayrılmalı
  • Sürüye yeni katılan hayvanlar 4 hafta ayrı bir yerde tutulmalı, serolojik testlerde negatif olan hayvanlar sürüye dahil edilmelidir.